Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

speech

คำแปล

การปราศรัย, ปราศรัย

That
candidate
gave
a
speech
last
Monday
.

ผู้สมัครคนนั้นได้ปราศรัยเมื่อวันจันทร์ที่แล้ว

That
candidate
gave
a
speech
last
Monday
.

ผู้สมัครคนนั้นได้ปราศรัยเมื่อวันจันทร์ที่แล้ว

The
truth
is
that
journalists
do
not
have
freedom
of
speech
.

ความจริงคือนักข่าวไม่ได้มีเสรีภาพในการพูด

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน