Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

special

คำแปล

พิเศษ

It
is
a
special
animal
.

มันคือสัตว์พิเศษตัวหนึ่ง

The
color
yellow
is
a
special
color
.

สีเหลืองคือสีพิเศษ

I
feel
special
.

ฉันรู้สึกพิเศษ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน