Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

space

คำแปล

อวกาศ, ที่ว่าง, ช่องว่าง

I
need
more
space
.

ฉันต้องการที่ว่างมากขึ้น

I
need
more
space
.

ฉันต้องการที่ว่างมากขึ้น

We
have
more
space
.

พวกเรามีที่ว่างมากขึ้น

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน