Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

south

คำแปล

ใต้

Where
is
the
south
?

ทิศใต้อยู่ที่ไหน

To
the
south

ไปทิศใต้

The
south

ทิศใต้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน