Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

soup

คำแปล

ซุป

We
have
soup
.

พวกเรามีซุป

2 ความคิดเห็น

Tomato
soup

ซุปมะเขือเทศ

He
drinks
soup
.

เขากินซุป

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน