Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

sound

คำแปล

เสียง

When
did
you
hear
the
sound
?

คุณได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร่

I
do
not
like
this
sound
.

ฉันไม่ชอบเสียงนี้

The
sound

เสียง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน