Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

soon

คำแปล

เร็วๆนี้

See
you
soon
!

แล้วเจอกันเร็วๆนี้

1 ความคิดเห็น

As
soon
as
you
feel
better
,
I
will
come
.

ทันทีที่คุณรู้สึกดีขึ้น ฉันจะมา

As
soon
as
they
write
,
I
write
.

ทันทีที่พวกเขาเขียน ฉันก็เขียน

แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย