Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

son

คำแปล

ลูกชาย

I
play
with
my
son
.

ฉันเล่นกับลูกชายของฉัน

7 ความคิดเห็น

I
play
with
my
son
.

ฉันเล่นกับลูกชายของฉัน

7 ความคิดเห็น

I
play
with
my
son
.

ฉันเล่นกับลูกชายของฉัน

7 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน