Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

something

คำแปล

บางอย่าง

I
want
something
more
.

ฉันอยากได้อะไรมากกว่านี้

He
sees
something
.

เขาเห็นบางอย่าง

Eat
something
.

กินอะไรหน่อย

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน