Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

someone

คำแปล

ใครคนหนึ่ง

I
know
someone
at
the
restaurant
.

ฉันรู้จักคนๆหนึ่งที่ร้านอาหาร

There
is
someone
at
the
door
.

มีคนอยู่ที่ประตู

Someone
is
there
.

มีคนอยู่ที่นั่น

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน