Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

some

คำแปล

บางส่วน

Some
cats
walk
there
.

แมวบางตัวเดินที่นั่น

1 ความคิดเห็น

Some
women
drink
green
tea
.

ผู้หญิงบางคนดื่มชาเขียว

Do
you
have
some
milk
?

คุณมีนมบ้างไหม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน