Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

society

คำแปล

สังคม

He
has
an
important
role
in
society
.

เขามีบทบาทสำคัญในสังคม

He
is
a
danger
to
society
.

เขาเป็นอันตรายต่อสังคม

The
society

สังคม

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย