Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

soap

คำแปล

สบู่

I
use
the
white
soap
.

ฉันใช้สบู่สีขาว

The
soap
is
pink
.

สบู่เป็นสีชมพู

I
do
not
have
soap
.

ฉันไม่มีสบู่

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย