Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

soap

คำแปล

สบู่

I
use
the
white
soap
.

ฉันใช้สบู่สีขาว

I
use
the
white
soap
.

ฉันใช้สบู่สีขาว

The
soap
is
pink
.

สบู่เป็นสีชมพู

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน