Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

smoke

คำแปล

ควัน

Does
your
daughter
smoke
?

ลูกสาวของคุณสูบบุหรี่ไหม

The
smoke
is
white
.

ควันนี้เป็นสีขาว

The
smoke

ควัน

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย