Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

smile

คำแปล

ยิ้ม, รอยยิ้ม

You
have
a
very
beautiful
smile
.

คุณมีรอยยิ้มที่สวยงามมาก

She
has
a
beautiful
smile
.

เธอมีรอยยิ้มที่สวยงาม

The
smile

รอยยิ้ม

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย