Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

smaller

คำแปล

เล็กกว่า

My
sister
is
smaller
than
you
.

พี่สาวของฉันตัวเล็กกว่าคุณ

The
dog
is
smaller
.

หมาตัวนี้ตัวเล็กกว่า

What
is
smaller
?

อะไรเล็กกว่า

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน