Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

slowly

คำแปล

อย่างช้า

He
works
slowly
.

เขาค่อยๆทำงาน

He
walks
slowly
.

เขาค่อยๆเดิน

He
drinks
slowly
.

เขาดื่มช้าๆ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน