Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

sleeps

คำแปล

นอน

The
boy
sleeps
.

เด็กผู้ชายนอน

1 ความคิดเห็น

The
elephant
sleeps
.

ช้างนอน

4 ความคิดเห็น

He
sleeps
.

เขานอน

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน