Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

sky

คำแปล

ท้องฟ้า

He
and
I
see
the
sky
.

เขาและฉันมองเห็นท้องฟ้า

He
and
I
see
the
sky
.

เขาและฉันมองเห็นท้องฟ้า

He
sees
the
blue
sky
.

เขามองเห็นท้องฟ้าสีฟ้า

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน