Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

skin

คำแปล

ผิวหนัง

She
has
light
skin
.

ผิวหนังของเธอสีอ่อน

The
color
of
her
skin

สีของผิวหนังของเธอ

The
color
of
his
skin

สีของผิวหนังของเขา

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย