Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน
  1. พจนานุกรม
  2. skin

skin

คำแปล

ผิวหนัง

She
has
light
skin
.

ผิวหนังของเธอสีอ่อน

She
has
light
skin
.

ผิวหนังของเธอสีอ่อน

The
color
of
her
skin

สีของผิวหนังของเธอ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน