Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

size

คำแปล

ขนาด

Do
you
have
a
smaller
size
?

คุณมีขนาดเล็กกว่านี้ไหม

Do
you
have
a
smaller
size
?

คุณมีขนาดเล็กกว่านี้ไหม

Size
is
important
to
us
.

ขนาดสำคัญต่อพวกเรา

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน