Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

sixty

คำแปล

หกสิบ

In
one
minute
there
are
sixty
seconds
.

หนึ่งนาทีมีหกสิบวินาที

There
are
sixty
seconds
in
one
minute
.

หนึ่งนาทีมีหกสิบวินาที

A
minute
has
sixty
seconds
.

หนึ่งนาทีมีหกสิบวินาที

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน