Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

sixteen

คำแปล

สิบหก

He
is
sixteen
.

เขาอายุสิบหกปี

1 ความคิดเห็น

Two
minutes
and
sixteen
seconds
.

สิบหกวินาที

1 ความคิดเห็น

My
son
is
sixteen
.

ลูกชายของฉันอายุสิบหกปี

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน