Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

situation

คำแปล

สถานการณ์

How
do
you
feel
about
this
situation
?

คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์นี้

The
situation
is
worse
than
I
thought
.

สถานการณ์นั้นมันแย่กว่าที่ฉันคิด

I
want
her
to
understand
the
situation
.

ฉันอยากให้เธอเข้าใจสถานการณ์นี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน