Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

sitting

คำแปล

Do
you
know
the
man
sitting
by
the
window
?

คุณรู้จักผู้ชายคนที่กำลังนั่งอยู่ริมหน้าต่างบานนี้ไหม

I
like
sitting
by
the
window
.

ฉันชอบการนั่งริมหน้าต่างบานนี้

I
do
not
like
sitting
here
.

ฉันไม่ชอบการนั่งที่นี่

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน