Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

since

คำแปล

ตั้งแต่

They
have
not
paid
me
since
last
month
.

พวกเขาไม่ได้จ่ายฉันตั้งแต่เดือนที่แล้ว

I
know
them
since
yesterday
.

ฉันรู้จักพวกเขาตั้งแต่เมื่อวานนี้

Since
when
do
we
drive
?

พวกเราขับรถตั้งแต่เมื่อไหร่

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน