Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

signs

คำแปล

The
actor
signs
.

นักแสดงคนนี้ลงชื่อ

He
signs
his
name
.

เขาลงชื่อของเขา

She
signs
.

เธอลงชื่อ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ sign

บุคคลปัจจุบันอดีต
Isignsigned
he/she/itsignssigned
you/we/theysignsigned
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน