Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

signature

คำแปล

ลายมือชื่อ, ลายเซ็น

His
signature
is
in
the
book
.

ลายเซ็นของเขาอยู่ในหนังสือเล่มนี้

His
signature
is
in
the
book
.

ลายเซ็นของเขาอยู่ในหนังสือเล่มนี้

The
signature
is
very
small
.

ลายเซ็นอันนี้เล็กมาก

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน