Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

signal

คำแปล

สัญญาณ

He
gave
us
the
signal
to
begin
.

เขาให้สัญญานพวกเราให้เริ่มได้

He
gave
us
the
signal
to
begin
.

เขาให้สัญญานพวกเราให้เริ่มได้

The
signal
comes
from
a
large
town
.

สัญญาณมาจากเมืองใหญ่

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน