Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

sign

คำแปล

ลงชื่อ

You
sign
your
name
.

คุณลงชื่อของคุณ

Please
,
sign
.

กรุณา ลงชื่อ

Please
sign
.

กรุณาลงชื่อ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ sign

บุคคลปัจจุบันอดีต
Isignsigned
he/she/itsignssigned
you/we/theysignsigned
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน