Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

sight

คำแปล

สายตา

Do
you
believe
in
love
at
first
sight
?

คุณเชื่อในรักแรกพบไหม

Out
of
sight
,
out
of
mind

รักแท้แพ้ระยะทาง

The
sight

สายตา

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน