Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

side

คำแปล

ฝ่าย, ข้าง, ด้าน

He
listened
to
both
sides
.

เขาฟังทั้งสองฝ่าย

1 ความคิดเห็น

They
are
on
the
same
side
.

พวกเขาอยู่ด้านเดียวกัน

We
are
on
the
other
side
.

พวกเราอยู่อีกด้านหนึ่ง

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน