Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

sick

คำแปล

ป่วย

Everyone
in
my
family
is
sick
.

ทุกคนในครอบครัวของฉันป่วย

He
will
come
if
he
is
not
sick
.

เขาจะมา ถ้าเขาไม่ได้ป่วย

My
mother
will
also
be
sick
.

แม่ของฉันจะป่วยด้วย

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน