Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

shut

คำแปล

หุบ, ปิด

Do
you
want
to
shut
the
window
?

คุณอยากปิดหน้าต่างบานนี้มั้ย

He
does
not
want
to
shut
this
window
.

เขาไม่อยากปิดหน้าต่างบานนี้

I
need
to
shut
the
door
.

ฉันจำเป็นต้องปิดประตูบานนี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน