Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

shows

คำแปล

เอา...ให้...ดู, แสดงออกถึง

การผันคำกริยาของshow

He
shows
the
boy
a
tomato
.

เขาเอามะเขือเทศลูกหนึ่งให้เด็กผู้ชายคนนี้ดู

He
shows
her
the
newspaper
.

เขาเอาหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ให้เธอดู

He
shows
her
the
bear
.

เขาเอาหมีตัวนี้ให้เธอดู

การผันคำกริยาทั้งหมดของ show

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ishowshowed
he/she/itshowsshowed
you/we/theyshowshowed

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน