Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

show

คำแปล

แสดง, อวด

You
show
them
the
dog
.

คุณแสดงหมาตัวนี้ให้พวกเขาเห็น

I
show
you
.

ฉันแสดงให้คุณเห็น

Show
me
.

แสดงให้ฉันเห็น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ show

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ishowshowed
he/she/itshowsshowed
you/we/theyshowshowed

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน