Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

should

คำแปล

ควรจะ

We
should
drink
more
water
.

พวกเราควรจะดื่มน้ําอีก

6 ความคิดเห็น

You
should
wait
for
me
.

คุณควรจะรอฉัน

You
should
go
to
sleep
.

คุณควรจะไปนอน

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน