Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

shoe

คำแปล

รองเท้า (คำเอกพจน์)

His
shoe

รองเท้าของเขา

0 ความคิดเห็น

She
wears
my
shoes
.

เธอสวมรองเท้าของฉัน

5 ความคิดเห็น

His
shoe

รองเท้าของเขา

0 ความคิดเห็น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ shoe

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ishoeshod
he/she/itshoesshod
you/we/theyshoeshod

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน