Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

sheet

คำแปล

แผ่น

Your
bed
sheet
is
blue
.

ผ้าปูที่นอนของคุณเป็นสีฟ้า

Your
bed
sheet
is
blue
.

ผ้าปูที่นอนของคุณเป็นสีฟ้า

A
sheet
of
paper

กระดาษแผ่นหนึ่ง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน