Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

shape

คำแปล

รูปร่าง

Both
sheets
of
paper
are
the
same
shape
.

กระดาษทั้งสองแผ่นใบมีรูปร่างเหมือนกัน

1 ความคิดเห็น

Both
sheets
of
paper
are
the
same
shape
.

กระดาษทั้งสองแผ่นใบมีรูปร่างเหมือนกัน

1 ความคิดเห็น

Her
shape
is
good
.

รูปร่างของเธอดี

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน