Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

shadow

คำแปล

เงา

His
shadow
on
the
wall
is
big
.

เงาของเขาที่อยู่บนกำแพงนี้ใหญ่

My
shadow
is
on
this
wall
.

เงาของฉันอยู่บนกำแพงนี้

The
shadow

เงา

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน