Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

seventy

คำแปล

เจ็ดสิบ

Ten
,
twenty
,
thirty
,
forty
,
fifty
,
sixty
,
seventy
,
eighty
,
ninety
,
one
hundred

สิบ ยี่สิบ สามสิบ สี่สิบ ห้าสิบ หกสิบ เจ็ดสิบ แปดสิบ เก้าสิบ หนึ่งร้อย

He
has
seventy
books
.

เขามีหนังสือเจ็ดสิบเล่ม

My
grandfather
is
seventy
years
old
.

ปู่ของฉันอายุเจ็ดสิบปี

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน