Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

seventeen

คำแปล

สิบเจ็ด

She
is
only
seventeen
.

เธออายุสิบเพียงสิบเจ็ดปีเท่านั้น

3 ความคิดเห็น

She
reads
seventeen
books
.

เธออ่านหนังสือสิบเจ็ดเล่ม

She
is
seventeen
.

เธออายุสิบเจ็ดปี

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน