Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

seven

คำแปล

เจ็ด

One
,
two
,
three
,
four
,
five
,
six
,
seven
,
eight
,
nine
,
ten

หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบ

My
sister
is
seven
.

พี่สาวของฉันอายุเจ็ดปี

She
has
seven
sons
.

เธอมีลูกชายเจ็ดคน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน