Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

set

คำแปล

กำหนด, ตั้ง

Do
I
need
to
set
the
table
?

ฉันจำเป็นต้องตั้งโต๊ะตัวนี้มั้ย

She
has
to
set
the
time
for
lunch
.

เธอต้องตั้งเวลาสำหรับข้าวเที่ยง

You
have
to
set
this
table
.

คุณต้องตั้งโต๊ะตัวนี้

การผันคำกริยาทั้งหมดของ set

บุคคลปัจจุบันอดีต
Isetset
he/she/itsetsset
you/we/theysetset
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน