Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

september

คำแปล

กันยายน

From
July
to
September

จากเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน

1 ความคิดเห็น

From
July
to
September

จากเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน

1 ความคิดเห็น

It
is
in
September
.

มันอยู่ในเดือนกันยายน

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน