Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

sent

คำแปล

They
have
sent
two
bags
.

พวกเขาได้ส่งกระเป๋าสองใบ

He
has
sent
two
letters
.

เขาได้ส่งจดหมายสองฉบับ

She
has
sent
two
boxes
.

เธอได้ส่งกล่องสองใบ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน