Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

senator

คำแปล

สมาชิกวุฒิสภา

The
senator
reads
the
newspaper
.

สมาชิกวุฒิสภาคนนี้อ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนี้

The
senator
reads
the
newspaper
.

สมาชิกวุฒิสภาคนนี้อ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนี้

He
is
a
senator
.

เขาคือสมาชิกวุฒิสภาคนหนึ่ง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน